Excel cho suachuadieuhoa68.com.vn 365 Excel cho suachuadieuhoa68.com.vn 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Xem thêm…Ít hơn

Khi bạn nhập ngày tháng hoặc thời gian vào một ô, nó sẽ xuất hiện ở định dạng ngày và giờ mặc định. Định dạng mặc định này dựa trên thiết đặt ngày và giờ khu vực được xác định trong Panel Điều khiển và thay đổi khi bạn điều chỉnh các thiết đặt đó trong Panel Điều khiển. Bạn có thể hiển thị số ở một vài định dạng ngày và thời gian khác, hầu hết các định dạng này không bị ảnh hưởng bởi thiết đặt của Panel Điều khiển.

Đang xem: Cách định dạng ngày tháng trong excel

Trong bài viết này

Hiển thị số dưới dạng ngày hoặc giờ

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, hãy bấm Công cụ Khởi động Hộp thoại bên cạnh Số.

Bạn cũng có thể nhấn CTRL+1 để mở hộp thoại Định dạng Ô.

Trong danh sách Thể loại, bấm vào Ngày hoặc Thời gian.

*

Trong danh sách Kiểu, bấm vào định dạng ngày hoặc giờ bạn muốn sử dụng.

Lưu ý: Những định dạng ngày và giờ bắt đầu bằng một dấu sao (*) sẽ đáp ứng với những thay đổi trong thiết đặt ngày và giờ khu vực được xác định trong Panel Điều khiển. Những định dạng không có dấu sao sẽ không bị ảnh hưởng bởi thiết đặt trong Panel Điều khiển.

Để hiển thị ngày và giờ ở định dạng của ngôn ngữ khác, hãy bấm thiết đặt ngôn ngữ bạn muốn trong hộp Bản địa (vị trí).

*

Số trong ô hiện hoạt của vùng chọn trên trang tính xuất hiện trong hộp Mẫu để bạn có thể xem trước tùy chọn định dạng số mà bạn đã chọn.

*

Đầu trang

Tạo định dạng ngày hoặc giờ tùy chỉnh

Trên tab Trang đầu, hãy bấm Công cụ Khởi động Hộp thoại bên cạnh Số.

Bạn cũng có thể nhấn CTRL+1 để mở hộp thoại Định dạng Ô.

Xem thêm:

Trong hộp Thể loại, hãy bấm Ngày hoặc Thời gian ,rồi chọn định dạng số gần nhất với kiểu bạn muốn tạo. (Khi tạo định dạng số tùy chỉnh, bạn sẽ dễ dàng bắt đầu từ một định dạng hiện có hơn là bắt đầu từ đầu.)

Trong hộp Thể loại, hãy bấm Tùy chỉnh. Trong hộp Loại, bạn sẽ thấy mã định dạng khớp với định dạng ngày hoặc thời gian bạn đã chọn ở bước 3. Không thể thay đổi hoặc xóa bỏ định dạng ngày hoặc giờ cài sẵn, vì vậy đừng lo lắng về việc ghi đè định dạng đó.

Trong hộp Loại, hãy thực hiện các thay đổi cần thiết cho định dạng. Bạn có thể sử dụng bất kỳ mã nào trong các bảng sau đây:

Ngày, tháng và năm

Để hiển thị

Dùng mã này

Tháng có dạng 1–12

m

Tháng có dạng 01–12

mm

Tháng có dạng T1–T12

mmm

Tháng có dạng Tháng 1–Tháng 12

mmmm

Tháng có dạng chữ cái đầu tiên của tháng

mmmmm

Ngày có dạng 1-31

d

Ngày có dạng 01-31

dd

Ngày có dạng CN–Th7

ddd

Ngày có dạng Chủ Nhật–Thứ Bảy

dddd

Năm có dạng 00-99

yy

Năm có dạng 1900-9999

yyyy

Nếu bạn dùng “m” ngay sau mã “h” hoặc “hh” hoặc ngay trước mã “ss”, Excel sẽ hiển thị phút thay vì tháng.

Giờ, phút và giây

Để hiển thị

Dùng mã này

Giờ có dạng 0–23

h

Giờ có dạng 00–23

hh

Phút có dạng 0–59

m

Phút có dạng 00–59

mm

Giây có dạng 0–59

.

Giây có dạng 00–59

ss

Giờ dưới dạng 4:00 sáng

h SA/CH

Thời gian là 4:36 CH

h:mm AM/PM

Thời gian là 4:36:03 C

h:mm S/C

Thời gian trôi qua theo giờ; ví dụ: 25,02

:mm

Thời gian trôi qua theo phút; ví dụ: 63:46

:ss

Thời gian trôi qua tính bằng giây

Các phân số của một giây

h:mm:ss.00

GIỜ SÁNG và CH Nếu định dạng có chứa GIỜ SÁNG hoặc CH, giờ sẽ dựa trên đồng hồ 12 giờ, trong đó “AM” hoặc “A” cho biết thời gian từ nửa đêm đến giữa trưa và “CH” hoặc “C” cho biết thời gian từ giữa trưa đến nửa đêm. Nếu không, giờ sẽ dựa trên đồng hồ 24 giờ. Mã “m” hoặc “mm” phải xuất hiện ngay sau mã “h” hoặc “hh” hoặc ngay trước mã “ss”; nếu không, Excel sẽ hiển thị tháng thay vì phút.

Việc tạo định dạng số tùy chỉnh có thể khó khăn nếu bạn chưa làm điều đó trước đây. Để biết thêm thông tin về cách tạo định dạng số tùy chỉnh, hãy xem Tạo hoặc xóa định dạng số tùy chỉnh.

Đầu trang

Mẹo cho hiển thị ngày hoặc giờ

Để dùng nhanh định dạng ngày tháng hay thời gian mặc định, hãy bấm vào ô có chứa ngày tháng hoặc thời gian, rồi nhấn CTRL+SHIFT+# hoặc CTRL+SHIFT+
.

Nếu một ô hiển thị ##### sau khi bạn áp dụng định dạng ngày tháng hoặc thời gian cho ô đó, thì có thể là ô không đủ rộng để hiển thị dữ liệu. Để tăng độ rộng cột, hãy bấm đúp vào đường biên bên phải của cột chứa ô. Làm như vậy sẽ tự động đổi kích cỡ của cột để vừa với số. Bạn cũng có thể kéo đường biên bên phải của cột cho đến khi đạt kích cỡ mong muốn.

Khi bạn tìm cách hoàn tác định dạng ngày hoặc giờ bằng cách chọn Chung trong danh sách Thể loại, Excel sẽ hiển thị mã số. Khi bạn nhập lại một ngày hoặc thời gian, Excel hiển thị định dạng ngày hoặc giờ mặc định. Để nhập một định dạng ngày hoặc thời gian cụ thể, chẳng hạn như Tháng Một 2010,bạn có thể định dạng nó dưới dạng văn bản bằng cách chọn Văn bản trong danh sách Thể loại.

Để nhập nhanh ngày hiện tại vào trang tính, hãy chọn ô trống bất kỳ, rồi nhấn CTRL+; (dấu chấm phả), rồi nhấn ENTER, nếu cần. Để chèn một ngày mà ngày đó sẽ cập nhật thành ngày hiện tại mỗi khi bạn mở lại một trang tính hoặc tính toán lại một công thức, hãy nhập =TODAY() vào một ô trống, rồi nhấn ENTER.

Xem thêm:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *